RNA Nedir? Çeşitleri, Görevleri, Özellikleri

Makalenin İçerisindekiler

RNA (Ribonükleik Asit), hücrelerde genetik bilginin taşınması ve protein sentezi gibi önemli işlevleri olan bir nükleik asittir. DNA’n kardeş molekülü olarak düşünülebilir. RNA, nükleotid adı verilen yapı birimlerinden oluşur.

RNA, dört farklı bazdan oluşan nükleotidlerin bir araya gelmesiyle meydana gelir. Bu bazlar adenin (A), sitozin (C), guanin (G) ve urasil (U)’dır. DNA’da timin (T) bazı bulunurken, RNA’da bu yerini urasil alır.

RNA, genetik bilginin DNA’dan çözülerek protein sentez katılmasında görev alır. Bu süreç, transkripsiyon adı verilen bir süreçle gerçekleşir. DNA’nın belirli bir bölgesi, RNA polimeraz enzimi tarafından okunarak RNA’ya kopyalanır. Elde edilen RNA molekülü, ribozomlarda protein sentezine katılır.

RNA, ayrıca çeşitli tiplerde bulunabilir. Mesajcı RNA (mRNA), genetik bilginin DNA’dan ribozoma taşındığı formdur. Ribozomal RNA (rRNA), ribozomun yapısal bileşenlerinden biridir ve protein sentezinde görev alır. Transfer RNA (tRNA), amino asitleri riboz taşıyan moleküllerdir.

Özellikleri

 • Nükleotid yapısı: RNA, adenin (A), sitozin (C),anin (G) ve ürin (U) olmak üzere dört farklı nükleotidden oluşur. DNA’dan farklı olarak, RNA’da timin (T) yerine ürin bulunur.
 • Tek sarmal yapı: RNA, tek sarmal bir yapıya sahiptir. Bu, DNA’nın çift sarmal yapısından farklıdır.
 • Üç farklı ti RNA: Hücrelerdeki farklı tipte RNA bulunur: mesajcı RNA (mRNA), transfer RNA (tRNA) ve ribozomal RNA (rRNA). Her biri farklı işlere sahiptir.
 • Genetik bilgi taşıma: mRNA, DNA’daki genetik bilginin taşınmasında görev alır. Transkripsiyon sürecinde DNA ablonuna bağlanarak genetik bilgiyi taşır ve bu bilgi protein sentezi için kullanılır.
 • Protein sentezi: Ribozomlarda bulunan rRNA, protein sentezinde önemli bir rol oynar. Ribozomlar, mRNA şablonunu kullanarak amino asitleri birleştirerek proteinleri sentezler.
 • Gen düzenlemesi: RNA, gen düzenlemesinde önemli bir rol oynar. Örneğin, mikroRNA’lar (miRNA’lar), mRNA’nın hedeflenmesi yoluyla gen ifadesini düzenler ve protein sentezini etkiler.
 • Hücresel işlevler: RNA, hücre içinde çeşitli işlevlere sahiptir. Örneğin, tRNA, amino asitleri ribozomlara taşıyarak protein sentezine katkıda bulunur. Ayrıca, ribozomlar, rRNA tarafından yapı protein sentezinin temel bileşenleridir.
 • Duyarlık: RNA, hü içindeki çevresel değişiklere duyarlıdır ve bu değişikliklere yanıt olarak gen ifadesini düleyebilir. Bu, hücrenin adaptasyon yeteneği sağlar.
 • Katalitik aktivite: Bazı RNA molekülleri, katalitik aktiviteye sahip olabilir. Bu RNA molekülleri, ribozimler olarak adlandırılır ve kimyasal raksiyonları katalizleyebilir.
 • Geçici doğa: RNA, DNA’dan farklı olarak geçici bir moleküldür. Genetik bilgiyi taşımasının yanı sıra, hücre içinde belirli sürelerle varlığını sürdürür ve daha sonra parçalanır veya işlevsiz hale gelir.
 • Alternatif splicing: mRNA molekülleri, alternatif splicing adı verilen bir süreçle dülenebilir. Bu süreçte, bir genin fark bölgeleri birleştirilerek farklı proteinlerin sentezlenmesi sağlanır. Bu, hücrelerin çeşitlilik ve işlevsellik açısından daha fazla esneklik kazanmasını sağlar.
 • Viral replikasyon: Bazı virüsler, kendi RNA’larını kullanarak replikasyon yapar. Örneğin, HIV gibi retrovirüs, RNA genomlarını ters transkriptaz enzimi aracılığıyla DNA’ya dönüştürerek hücrenin genetik materyaline entegre olurlar.
 • RNA interferansı: RNA interferansı (RNAi), gen ifadesini düzenlemek için kullanılan bir mekanizmadır. Bu mekanizma, çift sarmal RNA (dsRNA) moleküllerinin hedeflenen mRNA’ları tanıyarak parçalamasını içerir. RNAi, gen ifadesinin baskılanması, viral enfeksiyonların kontrolü ve genetik araştırmalarda kullanılan bir araç olarak önemlidir.
 • Telomerlerde RNA: Telomerler, kromozom uçlarındaki tekrarlayan DNA dizileridir ve kromozom stabilitesini korumada önemli bir rol oynarlar. Telomerlerde, telomeraz enzimi tarafından üretilen RNA molekülleri bulunur. Bu RNA molekülleri, telomerlerin uzunluğunu korumak ve kısalmasını önlemek için telomeraz enzimine şablon olarak hizmet eder.
 • RNA düzenleyicileri: Hücrelerde, RNA moleküllerinin işlevini düzenleyen çeşitli proteinler bulunur. Bunlar arasında RNA bağlayıcı proteinler (-binding proteins), RNA’yı stabilize eden veya parçalayan enzimler ve RNA’nın hedefmesini sağlayan faktörler yer alır. Bu düzenleyici moleküller, gen ifadesinin kontrolünde önemli bir rol oynar.
 • RNA aşıları: RNA teknolojisi, son yıllarda geliştirilen mRNA aşılarıyla büyük bir ilgi görmüştür. mRNA aşıları, hedeflenen bir antijenin sentezlenmesi için vücuda mRNA verilerek bağışıklık tepkisinin oluşturulmasını sağlar. Örneğin, COVID-19 aşıları mRNA teknolojis kullanarak SARS-CoV-2 virüsünün spike proteinini hedefler.
İlginizi Çekebilir  Bitkisel Enerji Kaynakları Nelerdir?

Çeşitleri

RNA (Ribonükleik Asit), işlevlerine göre çeşitli tiplere ayrılır ve hücrelerde farklı roller üstlenir. İşte önemli RNA çeşitleri:

 1. mRNA (Messenger RNA – Mesajcı RNA): mRNA, DNA’dan genetik bilgiyi çekirdekten hücre sitoplazmasına taşıyan bir tür RNA’dır. Transkripsiyon adı verilen süreçte, mRNA, DNA şablonundan sentezlenir ve hücre çekirdeğinden çıkar. Ribozomlarda, translasyon denilen süreçte, ribozomların protein sentezi sırasında mRNA şablonundaki bilgiyi takip ederek amino asitleri bir araya getirmesine rehberlik eder.
 2. tRNA (Transfer RNA – Taşıyıcı RNA): tRNA, amino asitleri sitoplazmada bulunan ribozomlara taşıyan bir tür RNA’dır. tRNA molekülleri, antikodon adı verilen özelleşmiş üç bazlı bölgeleri sayesinde, mRNA’da bulunan kodonlarla eşleşir. Bu şekilde doğru amino asitlerin ribozomlarda dizilmesini sağlar ve protein sentezini gerçekleştirir.
 3. rRNA (Ribosomal RNA – Ribozomal RNA): rRNA, ribozomların yapısal bileşenlerinden birini oluşturan RNA’dır. Ribozomlar, mRNA ve tRNA’nın katılımıyla protein sentezinin gerçekleştiği organellerdir. rRNA, ribozomlarda protein sentezine katalizör olarak görev yapar.
 4. snRNA (Small Nuclear RNA – Küçük Çekirdek RNA): snRNA, hücre çekirdeğindeki splicing adı verilen önemli bir işlemde rol alır. Bu süreçte, bir genin içinde bulunan ekzonlar ve intronlar adı verilen bölümler bir araya getirilerek protein yapımı için hazır bir mRNA molekülü oluşturulur. snRNA, bu splicing sürecini düzenler ve intronların kesilip atılmasına yardımcı olur.
 5. snoRNA (Small Nucleolar RNA – Küçük Nükleol RNA): snoRNA, hücre çekirdeğinde nükleol adı verilen bölgelerde bulunur. Burada ribozomal RNA’nın modifikasyonları ve olgunlaşması için önemli bir rol oynar.
 6. miRNA (MicroRNA – Mikro RNA): miRNA, gen ekspresyonunu düzenleyen küçük RNA molekülleridir. mRNA’nın çevirisini engelleyerek veya hızını düzenleyerek, hücrelerdeki genetik ifadenin düzenlenmesine katkıda bulunur.
 7. siRNA (Small Interfering RNA – Küçük Müdahaleci RNA): siRNA, viral enfeksiyonlar veya gen ekspresyonunun düzenlenmesi gibi durumlarda hücredeki genleri susturan ve ifadeyi baskılayan küçük çift iplikli RNA molekülleridir.

Bu çeşitli RNA türleri, hücre içindeki çeşitli süreçlerde önemli roller üstlenerek gen ifadesi, protein sentezi ve genetik düzenleme gibi temel hücresel işlevlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunur.

İlginizi Çekebilir  Canlı ve Cansız Doğal Kaynaklar Nelerdir?

Görevleri

RNA’nın hücrelerde çeşitli görevleri vardır ve bu görevler, gen ifadesini düzenlemek, protein sentezini sağlamak ve genetik bilgiyi aktarmak gibi önemli süreçleri içerir. İşte RNA’nın ana görevleri:

 1. mRNA (Messenger RNA) Görevleri:
  • Hücre çekirdeğinde bulunan DNA’dan genetik bilgiyi taşımak.
  • DNA şablonundaki genetik kodu, hücre sitoplazmasındaki ribozomlara taşımak.
  • Ribozomlarda yapılan translasyon sürecinde, ribozomların protein sentezi için gerekli bilgiyi sağlamak.
  • Protein sentezini başlatan AUG kodonunu taşımak.
  • Hücrede belirli proteinlerin sentezini düzenlemek.
 2. tRNA (Transfer RNA) Görevleri:
  • Ribozomlara amino asitleri taşımak ve protein sentezinde yer alan ribozomları yapmak.
  • mRNA şablonundaki kodonlarla eşleşen antikodonları içerir, böylece doğru amino asitlerin ribozomlara getirilmesini sağlar.
  • Protein sentezinde kullanılan amino asitlerin doğru bir şekilde birleştirilmesine katkıda bulunmak.
 3. rRNA (Ribosomal RNA) Görevleri:
  • Ribozomların yapısal bileşenlerinden birini oluşturmak.
  • Ribozomlar aracılığıyla mRNA ve tRNA’nın etkileşimini düzenlemek.
  • Protein sentezi sürecinde ribozomun katalitik aktivitesine katkıda bulunmak.
 4. snRNA (Small Nuclear RNA) Görevleri:
  • Splicing adı verilen genetik materyalin düzenlenmesi sürecinde yer almak.
  • Introns (işlemsiz bölgeler) ve eksons (işlenmiş bölgeler) olarak adlandırılan DNA bölümlerini ayırmak ve böylece olgunlaşmış mRNA’nın oluşturulmasına katkıda bulunmak.
 5. snoRNA (Small Nucleolar RNA) Görevleri:
  • Ribozomal RNA’nın (rRNA) olgunlaşmasını ve modifikasyonunu düzenlemek.
  • Hücre çekirdeğinde nükleol adı verilen bölgelerde bulunarak bu süreçleri yönetmek.
 6. miRNA (MicroRNA) ve siRNA (Small Interfering RNA) Görevleri:
  • Gen ifadesini düzenlemek ve hücresel düzeyde gen ekspresyonunu baskılamak veya sınırlamak.
  • miRNA, mRNA’ya bağlandığında mRNA’nın çevirisini engelleyerek protein sentezini etkileyebilir.
  • siRNA, viral enfeksiyonlara karşı savunma mekanizmalarını etkinleştirir ve gen ekspresyonunu kontrol eder.

RNA, hücrelerdeki bu çeşitli görevleriyle gen ifadesinin düzenlenmesinden protein sentezi ve genetik bilginin aktarılmasına kadar yaşamın temel süreçlerinde kritik bir rol oynar.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı